Pótfelvételi 2018 

augusztus 16. – 11:00–17:00 – Sopron, Deák tér 32.

Formatervező művész BA
A képzés célja cél formatervezők képzése, akik a design és formatervezés különböző területein képesek kis- és nagysorozatú termékek formai tulajdonságainak és használati jellemzőinek megtervezésére, valamint a teljes termékfejlesztési folyamatban való részvételre. Szakmai felkészültségük lehetővé teszi számukra, hogy kreatív válaszokat tudjanak adni a kultúra, a társadalom, a piacgazdaság és a környezet kihívásaira, akár önállóan, akár más szakemberekkel együttműködve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Jelentkezés: felvi.hu

 

Amit a jelentkezők hozzanak magukkal: otthoni rajzok, fotók (tervek, anyaghasználat, szakmaismeret) a bemutatkozásuk teljességéhez
amennyiben rendelkezésre áll szállítható méretben, úgy a felkészültségüket reprezentáló tárgy is feltétlenül érdekes, saját rajzeszközök 

A helyszínen az alábbi három feladatot kell teljesíteni:

  1. tervezés (a rajzi képességeket is nézzük) 
  2. kreatív (a plasztikai képességeket is vizsgáljuk)
  3. bemutatkozás, szóbeli felvételi vizsga

A pótfelvételi tervezett időtartama: 4 + 2 óra

 

Formatervező művész MA
A képzés célja formatervező művészek képzése, akik megszerzett tervezői és tudományos ismereteik birtokában, tudatos és felelősségteljes tervezői magatartásukkal képesek felismerni a társadalom és kultúra, valamint a piacgazdaság és a környezet kihívásait, és tudnak azokra a design és formatervezés eszközeivel rugalmas, hatékony és innovatív megoldásokkal reagálni. Munkájukat a termék-formatervezés és a termékfejlesztés, továbbá a designkutatás valamennyi fázisában képesek önállóan és más szakemberekkel együttműködve, csoportmunkában is végezni, akár a formatervező- és designkutató-csoportok vezetőjeként is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Jelentkezés: felvi.hu

 

 

Tervezőgrafika MA
A képzés célja tervezőgrafikus művészek képzése, akik a vizuális kultúrában való jártasságuk, humán, technológiai, illetve média ismereteik, valamint műveltségük birtokában alkalmasak a kommunikáció rendszerének összefüggésében a tervezési helyzetet értelmezni, kreatív és innovatív javaslatokat tenni, azokat magas szinten megtervezni. A mesterszak 120 kreditértékű programja a formateremtő alkotó munkát, szakspecifikus elméleti teoretikája révén az oktatás, a szakmai irányítás, a szakmai minősítés és dialógus különböző színterei által igényelt készségeket, s nem utolsósorban a DLA képzés tanulmányi programját alapozza.

Jelentkezés: felvi.hu

 


Építőművész MA 
Az egyetemi mesterképzés során az alapképzésben elsajátított készségeknek, ismereteknek a korábbinál önállóbb, egyéni-, illetve csoportmunkában történő tovább építése történik, az építészeti-építőművészeti alkotó munkában szükséges szintetizáló készségek elsajátításával, a tervek és alkotások valóságos helyzetekhez kötődő „társadalmasítása” eszközeivel. A mesterszintű építőművész képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a környezetalakítás, a legtágabban értelmezett építészet bármely területén a társadalom mindenkori állapotát kifejező művészi igényű építészeti alkotások létrehozására.

Jelentkezés: felvi.hu


Építész MSc
A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építés- kivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási, hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani műszaki feladatokat és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Jelentkezés: felvi.hu

 

Alkalmazott Művészeti Intézet

Institute of Applied Arts 

H-9400 Sopron, Deák tér 32.