FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzési szak megnevezése: formatervező művész (Design)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
  • szakképzettség: okleveles formatervező művész
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Designer

Képzési terület: művészet

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a formatervezés, a textiltervezés, a tárgyalkotás, az üvegtervezés, a kerámiatervezés, a fémművesség, az építőművészet, az animáció, a fotográfia, a média design, a tervezőgrafika, a design- és művészetelmélet, a designkultúra, a kézműves, a környezetkultúra, a tájrendező és kertépítő mérnök, az építészmérnöki, a faipari mérnöki, a gépészmérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki és a járműmérnöki alapképzési szak.

Továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetében a mesterképzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

Korábbi tanulmányai, munkatapasztalatai alapján (a kreditelismerés szabályaira tekintettel) legalább 60 kredit szükséges design tervezés-elmélet és gyakorlat, művészettörténet és - elmélet, társadalomtudomány, filozófia, gazdasági és jogi ismeretek, kommunikációs és prezentációs ismeretek ismeretkörökből.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A képzési idő félévekben: 4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  • a szak orientációja: gyakorlatorientált (60–70%)
  • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
  • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
A mesterképzési szak képzési célja:

A képzés célja formatervező művészek képzése, akik megszerzett tervezői és tudományos ismereteik birtokában, tudatos és felelősségteljes tervezői magatartásukkal képesek felismerni a társadalom és kultúra, valamint a piacgazdaság és a környezet kihívásait, és tudnak azokra a design és formatervezés eszközeivel rugalmas, hatékony és innovatív megoldásokkal reagálni. Munkájukat a termék-formatervezés és a termékfejlesztés, továbbá a designkutatás valamennyi fázisában képesek önállóan és más szakemberekkel együttműködve, csoportmunkában is végezni, akár a formatervező- és designkutató-csoportok vezetőjeként is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A mesterképzés szakmai jellemzői:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

  • formatervezés és designkutatás 40–60 kredit;
  • tervezőművészeti gyakorlati stúdiumok 10–30 kredit;
  • tervezés- és gyártástechnológia 5–15 kredit;
  • elméleti stúdiumok (designtörténet- és elmélet, designkultúra, designszociológia, termékpszichológia, kognitív pszichológia, gazdasági és vállalkozási ismeretek, szerzői jogi ismeretek, marketing, kommunikáció, menedzsment) 10–30 kredit.

Idegennyelvi követelmény: a mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat a formatervezés, design különböző szakterületein, hazai vagy külföldi vállalatnál vagy tervezőstúdióban végzett minimum kéthetes szakmai munka.

SOPRONI EGYETEM Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

Alkalmazott
Művészeti Intézet

University of Sopron
Institute of Applied Arts 

H-9400 Sopron, Deák tér 32. 
+3699 518 900